Showing all 6 results

ถังกรองผ้า สำหรับสระว่ายน้ำ

ระบบกรองผ้าด้วยผงกรอง (D.E. Filter) มีความละเอียดในการกรองน้ำได้ดีกว่าระบบกรองทราย แต่มีข้อเสียที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเติมผงกรอง และผ้ากรอง นอกจากระบบกรองแล้ว การบำบัดน้ำอาจจะมีวิธีอื่น เช่น การเติมน้ำยาปรับสภาพน้ำต่างๆด้วย

สอบถามที่เบอร์ 02-170-9288