แกนเครื่องกรองไมโครเคีลยร์ / โปรกริด 60 Sq.ft.

HAYWARD MICROCLEAR & PRO GRID D.E. FILTER
Model : R00048
Product : แกนเครื่องกรองไมโครเคลียร์ / โปรกริด 60 SQ.FT
Retainer Rod For 60 SQ.FT

Category: