แกนเครื่องกรองไมโครเคีลยร์ / โปรกริด 36 Sq.ft.

HAYWARD MICROCLEAR & PRO GRID D.E. FILTER
Model : R00036
Product : แกนเครื่องกรองไมโครเคลียร์ / โปรกริด 36 SQ.FT
Retainer Rod For 36 SQ.FT

Category: